Academie voor Waarderend Vernieuwen

 
 

Aanbod

1.  Introductie methodiek Waarderend Vernieuwen

2.  Modereren methodiek Waarderend Vernieuwen

3.  Verdieping en ontwikkeling methodiek Waarderend Vernieuwen

4.  Intervisie praktijktoepassingen methodiek Waarderend Vernieuwen

5.  Masterclasses voor deelnemende gemeenten aan Waarderend Vernieuwen

6.  Leergang Waarderend Raadslid

7.  Project ontwerp en realisatie

8.  Moderatie bewonersavonden

9.  Trainingen

10. Advisering 


Introductie 

 • Twee dagdelen op verschillende dagen 
 • In company
 • 6 tot max. 12 deelnemers

Deze cursus geeft voldoende inzicht in methodiek en toepassing op het niveau van een instructeur, adviseur en beginnend moderator.

Introductie door Sandra Kensen

 • 4 bijeenkomsten van 2 uur verdeeld over 3 maanden; in company
 • 5 tot 8 deelnemers; groep kan zowel homogeen als heterogeen zijn
 • trainer is dr. Sandra Kensen 
 • de kosten zijn € 1.800,- exclusief 21% btw
 • contact: info@academievoorwaarderendvernieuwen.nl- 06-53 76 65 01

Het leven is beter waar inwoners hun overheid vertrouwen en als mogelijke partner zien. In gemeenten is hier contact voor nodig tussen bestuurders en inwoners. Waarderend vernieuwen biedt de methode om dat contact tot stand te brengen en om met elkaar te werken aan de goede dingen voor de samenleving. De introductiecursus waarderend vernieuwen geeft voldoende inzicht in de betekenis van deze methodiek voor het lokaal bestuur. Bovendien oefenen deelnemers met belangrijke vaardigheden ten behoeve van een goed contact tussen gemeentebestuur en burgers.  

In overleg kunnen wij ingaan op specifiek benodigde kennis en vaardigheden. Met de WMO-consulenten van de gemeente Etten-Leur werkten wij bijvoorbeeld in het bijzonder aan waarderende gespreksvoering.

Waarderend vernieuwen In onze democratie mag verschil er zijn, dat is een groot goed, en waarderend vernieuwen biedt een manier om met mensen die op allerlei wijzen van elkaar verschillen tot een gezamenlijk resultaat te komen. Het streven is naar een resultaat dat zowel voor hen als voor anderen waardevol is. Daartoe begint waarderend vernieuwen met het creëren van een stemming waarin we vanuit een positieve grondhouding met elkaar willen verkennen. De verkenning richt zich in eerste instantie op het goede dat er al is. We gaan na welke waarden daarin besloten liggen (bijvoorbeeld: vrijheid, autonomie, zelfbeschikking, dienstbaarheid). Door deze waarden expliciet te maken, wordt een gesprek over wat het goede is om te doen, een stuk gemakkelijker. Zo kan er ook zin ontstaan om in actie te komen en met elkaar aan de goede zaken te werken. 

Vaardigheden Wie met waarderend vernieuwen wil werken, oefent zich in ten minste het volgende: 

-       goede vragen stellen;

-       zonder oordeel aandachtig luisteren;

-       gevoel voor verhoudingen hebben; 

-       de fasen van waarderend vernieuwen kunnen onderscheiden;

-       stapsgewijs maar gestaag naar resultaat toewerken;

Werkwijze tijdens de bijeenkomsten Cursisten wordt op de eerste bijeenkomst gevraagd één onderdeel van hun werk in te brengen (een kwestie, project, dossier, vraagstuk, langlopend contact of anderszins). Hier komen we herhaaldelijk op terug in de volgende bijeenkomsten. We bespreken de ingebrachte zaken dan vanuit het perspectief van waarderend vernieuwen. Dit maakt de bijeenkomsten voor de deelnemers het meest productief. 

Modereren 

 • Vier dagdelen op verschillende dagen
 • In company
 • 6 tot max. 10 deelnemers
 • Voor teamleiders/koplopers, communicatie- en beleidsadviseurs, leidinggevenden, projectleiders.  

Deze cursus geeft voldoende inzicht om als moderator zelfstandig de methodiek in te zetten en te ontwikkelen en om collega’s te helpen bij kennismaking en toepassing methodiek. 


Verdieping en ontwikkeling 

 • Vier dagdelen op verschillende dagen
 • In company
 • 4 tot max. 6 deelnemers
 • Voor teamleiders/koplopers, communicatie- en beleidsadviseurs, leidinggevenden, projectleiders, die de cursus Modereren hebben gevolgd.

Deze cursus geeft voldoende inzicht om als regisseur zelfstandig inhoudelijk een (maatwerk) opleidingstraject vorm te geven. Een regisseur in het Waarderend Vernieuwen ontwikkelt mede het gedachtengoed, inspireert, motiveert en zet anderen aan tot actie door zijn/haar presentatie, uitstraling en persoonlijkheid. 


Intervisie praktijktoepassingen 

 • Twee tot vier dagdelen op verschillende dagen
 • In company
 • 4 tot max. 10 deelnemers
 • Voor iedereen die in zijn/haar beroep al gebruik maakt van de methode van Waarderend Vernieuwen.

Intervisie gebruiken we om beter te (leren) functioneren in je werkomgeving. Training is nodig om je persoonlijke competenties en vaardigheden te ontwikkelen.

De training berust op drie pijlers:

·      Resultaatgerichtheid (welke competenties wil je verbeteren met welk doel)

·      Zingeving (wat is voor jou belangrijk en wat is het je waard om te veranderen)

·      Interactie (ontwikkeling wordt zichtbaar in relaties; inzicht alleen is onvoldoende)

De training richt zich op woordvoering, assertiviteit, inspirerend presenteren en geven en krijgen van feedback. De intervisie (casuïstiek) betrekken we uit de werkomgeving van de deelnemende gemeente. Aan de orde komen politieke en bestuurlijke sensitiviteit, reflectie, democratie (ontwikkelingen), maatschappij en organisatie (workflow, visie, casting, intervisie en waarderend vernieuwen) en persoonlijk handelen (transactionele analyse). 

Algemene leerpunten zijn:

·      Reflecteren op: interpretatie, analyse, jargon, rituelen en formats

·      Aanleren en oefenen in uitgesproken zijn, assertieve en kritische taal, escalaties

·      Van complex naar detail i.p.v. andersom

·      Het eigen ik centraal stellen: de omgeving daarop inrichten i.t.t. aanpassen

·      Effectief en direct formuleren en presenteren 


Masterclasses voor deelnemende gemeenten

De masterclasses bestaan uit training en intervisie voor deelnemers aan Waarderend Vernieuwen van verschillende gemeenten. De training richt zich op woordvoering, assertiviteit, inspirerend presenteren en feedback. De intervisie (casuïstiek) betrekken we uit de werkomgeving van gemeenten. Aan de orde komen politieke en bestuurlijke sensitiviteit, reflectie, democratie (ontwikkelingen), maatschappij en organisatie (workflow, visie, casting, intervisie en waarderend vernieuwen) en persoonlijk handelen (Transactionele Analyse).

Alle deelnemende gemeenten worden voor iedere volgende masterclass uitgenodigd.  


Leergang Waarderend Raadslid

 • Groepsgrootte en aantal dagdelen in overleg
 • In company
 • Alleen voor raadsleden

Met de leergang Waarderend Raadslid worden raadsleden getraind om te denken volgens de methode van Waarderend Vernieuwen. Cursussen en trainingen vinden op verschillende dagdelen en verspreid over een langer tijdsbestek plaats. Raadsleden doorlopen hierbij de cursussen van Introductie, Modereren en Verdieping en Ontwikkeling. Zij krijgen daarnaast training in de persoonlijke competenties en vaardigheden die benodigd zijn voor een succesvolle toepassing van Waarderend Vernieuwen in hun werk als raadslid (bestuurskundig perspectief), in hun werk als volksvertegenwoordiger (persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden) in relatie tot inwoners, collega’s en stakeholders.  


Project ontwerp en realisatie

Wanneer uw gemeente een sociaal vraagstuk heeft, kunt u de Academie voor Waarderend Vernieuwen vragen om project ontwerp en realisatie. De trainer ontwikkelt hierbij het project van begin tot eind en modereert stadsgesprekken tussen belanghebbende partijen (overheid, ambtelijk bestuur, organisaties en burgers). 


Moderatie bewonersavonden

De Academie voor Waarderend Vernieuwen kan worden ingezet voor het modereren van bewonersavonden. Ook hierbij volgen we de stappen van Verkennen, Verlangen, Vormgeving en Vernieuwen. De onafhankelijke moderator zorgt ervoor dat iedere belanghebbende aan het woord komt en iedereen actief deelneemt aan de dialoog. De waarderende benadering zorgt ervoor dat iedereen met een tevreden gevoel de avond kan afsluiten. Na deze avond wordt er niet langer meer met de vinger gewezen, maar komt ieder op eigen kracht in actie.  


Trainingen

Met de trainingen Waarderend Vernieuwen besteden we aandacht aan de persoonlijke competenties en vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle toepassing van Waarderend Vernieuwen. Aan bod komen onder andere Transactionele Analyse, oefening woordvoering voor camera en feedback geven en krijgen.  

De training zorgt voor een succesvollere toepassing van Waarderend Vernieuwen. Groepsgrootte, aantal dagdelen en mogelijke werkvormen worden in overleg bepaald. 


Advisering

De Academie voor Waarderend Vernieuwen kan ook worden benaderd voor adviezen gebaseerd op de methode van Waarderend Vernieuwen. Het gaat dan om veranderprocessen in organisatie, in een politieke of maatschappelijke omgeving.